Τινά περί βυζαντινής προτιμήσεως κατά το δίκαιον των παραδουναβείων χωρών

Paper in Honorific Edition uoadl:1005140 416 Read counter

Original Title:
Τινά περί βυζαντινής προτιμήσεως κατά το δίκαιον των παραδουναβείων χωρών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
291-301
The digital material of the item is not available.