Το εφαρμοστέο δίκαιο στη γονική ευθύνη και στα μέτρα προστασίας του παιδιού κατά τη Σύμβαση της Χάγης της 19.10.1996

Paper in Honorific Edition uoadl:1005568 412 Read counter

Original Title:
Το εφαρμοστέο δίκαιο στη γονική ευθύνη και στα μέτρα προστασίας του παιδιού κατά τη Σύμβαση της Χάγης της 19.10.1996
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Pages (from-to):
73-98
The digital material of the item is not available.