Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Β΄)

Honorific Edition uoadl:1012899 1136 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Β΄)
Honored person or collectivity:
Kyriakopoulos, Ēlias G.
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Year of publication:
1966
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
728
Bib number:
334229
Usher Number:
34(082.2) ΚΥΡ Ι, ΙΙ
Notes:
Περιέχει παράρτημα: "Α΄- Πίναξ των από του 1818, κατά την Επανάστασιν και επί Όθωνος (-1862) εκδοθεισών μεταφράσεων γαλλικών νομικών συγγραμμάτων" σελ. 1488-1492.

Φίλτρο

 

1. Umrisse eines Systems des Verwaltungsrechtsschutzes

Paper in Honorific Edition uoadl:1013006
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Bettermann, Karl August
Main subject category:
Administrative Law

2. Η αστυνομία ως παράγων προλήψεως της εγκληματικότητος των ανηλίκων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013007
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Public Law

3. Das Spannungsverhältnis von Recht und Politik in der Verfassungsrechtsprechung

Paper in Honorific Edition uoadl:1013009
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Leibholz, Gerhard
Main subject category:
Public Law

4. Existe-t-il des ordres juridiques sans rapports avec celui d‘ aucun Etat?

Paper in Honorific Edition uoadl:1013011
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Waline, Marcel
Main subject category:
Public Law

5. Die Rolle der Handelsverträge im internationalen Wirtschaftsrecht der Gegenwart

Paper in Honorific Edition uoadl:1013013
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Scheuner, Ulrich
Main subject category:
International Law

6. Δωροδοκία χάριν νομίμων πράξεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013015
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φιλιππίδης, Τηλέμαχος Γ.
Main subject category:
Public Law

7. Η δημόσια κοινωνική διοίκησις εν Ελλάδι

Paper in Honorific Edition uoadl:1013017
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Patras, Loukas P.
Main subject category:
Administrative Law

8. Σκέψεις επί της μελέτης των διεθνών σχέσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013019
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Roukounas, Emmanouel I.
Main subject category:
International Law

9. Διοικητικός έλεγχος ουσιαστικών προϋποθέσεων του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1013020
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pampoukis, C.
Main subject category:
Administrative Law

10. Η επί των τιμών της εξωτερικής αγοράς πολιτική της Σοβιετικής Ενώσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1013022
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βογιατζής, Βασίλειος Τ.
Main subject category:
Administrative Law

11. Η οργάνωσις ως γενική έννοια και τα κύρια πεδία εφ' ων αύτη εκδηλούται

Paper in Honorific Edition uoadl:1013024
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Main subject category:
Administrative Law

12. Περί μειώσεως του κεφαλαίου ανωνύμου εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1013025
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kiantou-Pampouke, Alike
Main subject category:
Commercial Law

13. Institutionnalisation des droits de l' homme et Droit universel

Paper in Honorific Edition uoadl:1013265
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Evrigenis, D.
Main subject category:
Human Rights

14. Die Versicherungsaufsicht in Griechenland

Paper in Honorific Edition uoadl:1013272
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δελούκας, Νικόλαος Α.
Main subject category:
Public Law

15. Η πορεία της ιστορίας κατά τον φιλόσοφον Jaspers και το ιδανικόν της ενώσεως της Ευρώπης

Paper in Honorific Edition uoadl:1013307
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
Philosophy of Law

16. Νομική κατασκευή και συστηματική θεμελίωσις της υποχρεωτικότητος του Διεθνούς Δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013310
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ.
Main subject category:
International Law

17. Παρατηρήσεις επί των διατάξεων περί αναθεωρήσεως του Συντάγματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1013314
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Main subject category:
Constitutional Law

18. Συνταγματική δύναμις των κανόνων της εκκλησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1013320
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Fragistas, Char. N.
Main subject category:
Constitutional Law

19. Το δικαίωμα εν τω ιδιωτικώ και τω δημοσίω δικαίω και αι γενικαί αρχαί του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1013330
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καρακαντάς, Στέλιος Χ.
Main subject category:
Private Law

20. Η θεωρία του φυσικού δικαιώματος αυτοδιοικήσεως των κοινοτήτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1013335
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ράικος, Αθανάσιος Γ.
Main subject category:
Administrative Law