Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω

Paper in Honorific Edition uoadl:1012944 455 Read counter

Original Title:
Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω
Languages of Item:
Greek
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
199-242
The digital material of the item is not available.