Επιστημονική επετηρίς: εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά: εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (τ. 2)

Honorific Edition uoadl:1015421 1048 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς: εις μνήμην Κωνσταντίνου Ν. Καραβά: εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (τ. 2)
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Honored person or collectivity:
Caravas, Const.
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Editor:
Νάκος, Γεώργιος Π.
Year of publication:
1978
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
1348
Bib number:
334287
Usher Number:
34(082.2) ΚαρΚ ε 1978 2

Φίλτρο

 

1. Η προσημείωσις υποθήκης εις το Ελληνικόν δίκαιον υπό το Κράτος του νέου κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως διεμορφώθη τελικώς ούτος διά του Ν.Π. 958/1971

Paper in Honorific Edition uoadl:1015424
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vavouskos, Constantin
Main subject category:
Bankrupty law

2. Έκτασις της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών και συνέπειαι υπερβάσεως ταύτης

Paper in Honorific Edition uoadl:1015427
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Main subject category:
Commercial Law

3. Κλασσικαί καταβολαί και εθνική παράδοσις εις το σύγχρονον εμπορικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1015428
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Deloukas, Nicolas Alexander
Main subject category:
Commercial Law

4. Die input-output-tabelle

Paper in Honorific Edition uoadl:1015430
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Raftis, Triantafyllos El.
Main subject category:
Economics

5. Αντικανονικώς ιδρυθείσα εταιρία (Εταιρία Ανώμαλος)

Paper in Honorific Edition uoadl:1015433
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pampoukis, C.
Main subject category:
Commercial Law

6. Τα όρια της ευθύνης του κράτους κατά το άρθρον 105 ΕισΝΑΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1015435
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Stasinopoulos, Michael D.
Main subject category:
Public Law

7. 30 ετών εφαρμογή του Αστικού Κώδικος. Επισκόπησις της νομολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1015438
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φλώρος Αντώνιος Γ.
Main subject category:
Civil Law

8. Η φορολογική νομοθεσία κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν (1821-1826)

Paper in Honorific Edition uoadl:1015440
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νάκος, Γεώργιος Π.
Main subject category:
Tax Law

9. La coopération culturelle et scientifique de l'OTAN

Paper in Honorific Edition uoadl:1015446
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Economopoulos, Gleomenis
Main subject category:
International organizations

10. Η δικαιοδοτική πολιτική κατά την επανάσταση και την καποδιστριακή περίοδο (1821-1832)

Paper in Honorific Edition uoadl:1015447
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Main subject category:
Modern Greek history