Το έγκλημα καθοσιώσεως κατά την περίοδο της βασιλείας των Αγγέλων (1185-1204)

Paper in Honorific Edition uoadl:1019740 131 Read counter

Original Title:
Το έγκλημα καθοσιώσεως κατά την περίοδο της βασιλείας των Αγγέλων (1185-1204)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπουρδάρα, Καλλιόπη Αλκ.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
437-464
The digital material of the item is not available.