Μαθηματική προσομοίωση υδροφορέα νοτίου λιγνιτικού πεδίου, λεκάνης Πτολεμαΐδας

Paper in Honorific Edition uoadl:1033676 691 Read counter

Original Title:
Μαθηματική προσομοίωση υδροφορέα νοτίου λιγνιτικού πεδίου, λεκάνης Πτολεμαΐδας
Languages of Item:
Greek
English
Creator:
Δημητρακόπουλος , Δημήτρης Κ.
Γρηγοράκου, Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Mineralogy
Other subject categories:
Hydrology
Keywords:
Αποστράγγιση, Ορυχεία
Pages (from-to):
41-53
Notes:
Περιέχει πίνακες
The digital material of the item is not available.