Ειδικά προβλήματα αποκατάστασης του τοπίου σε λατομικούς χώρους

Paper in Honorific Edition uoadl:1033695 659 Read counter

Original Title:
Ειδικά προβλήματα αποκατάστασης του τοπίου σε λατομικούς χώρους
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δαμίγος, Δ.
Καλιαμπάκος, Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Mineralogy
Keywords:
Λατομεία, Λατομικές εκμεταλλεύσεις, Επιχωμάτωση, Διαβρωτικά φαινόμενα
Pages (from-to):
55-63
The digital material of the item is not available.