Η καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού - Μια συμβολή στη συγκριτική ερμηνεία των διατάξεων για την απόκτηση κινητού από μη κύριο και την τακτική χρησικτησία

Paper in Honorific Edition uoadl:1040993 447 Read counter

Original Title:
Η καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού - Μια συμβολή στη συγκριτική ερμηνεία των διατάξεων για την απόκτηση κινητού από μη κύριο και την τακτική χρησικτησία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Νεζερίτη, Ευαγγελία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
903-918
The digital material of the item is not available.