24ωρη διακύμανση του δείκτη προσαύξησης πίεσης (Augmentation Index - Aix) σε άτομα με και χωρίς αρτηριακή πίεση

Postgraduate Thesis uoadl:1309829 1528 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2015-03-10
Year:
2015
Author:
Κωνσταντώνης Γεώργιος
Supervisors info:
Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας
Original Title:
24ωρη διακύμανση του δείκτη προσαύξησης πίεσης (Augmentation Index - Aix) σε άτομα με και χωρίς αρτηριακή πίεση
Languages:
Greek
Summary:
O δείκτης προσαύξησης της πίεσης (augmentation index -ΑΙx) είναι ένας αγγειακός
βιοδείκτης ποσοτικοποίησης των ανακλώμενων κυμάτων της πίεσης, που προσαυξάνουν
τη συστολική πίεση στην αορτή. Σχετίζεται άμεσα με την αορτική σκληρία και τη
μέση αρτηριακή πίεση και έχει ανεξάρτητη συσχέτιση, μετά από διόρθωση για όλους
του συγχητικούς παράγοντες, με την επίπτωση της συνολικής καρδιαγγειακής
θνησιμότητας.
Στην συγκεκριμένη μελέτη θα διερευνηθεί για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία
η 24ωρη διακύμανση του AIx και θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: (1) Εάν
διαφέρει η μέση τιμή της ημέρας από τη μέση τιμής της νύχτας, (2) εάν η
ενδεχόμενη διαφορά επηρεάζεται από τα αντι-υπερτασικά φάρμακα ή από άλλους
παράγοντες (καρδιακή συχνότητα, δείκτη μάζας σώματος).
Μέθοδος: Η καταγραφή του AIx πραγματοποιήθηκε μέσω μιας νέας αυτόματης 24ωρης
φορητής ταλαντωσιμετρικής συσκευής με την οποία λαμβάνονται πολλαπλές μετρήσεις
(ανά 15λεπτο) κατά την διάρκεια ενός 24ώρου, στα πλαίσια της κλινικής 24ωρής
εκτίμησης της βραχιόνιας πίεσης.
Επιβεβαιώθηκε η ημερήσια περιοδικότητα του δείκτη και αναδείχθηκε η ημιτονοειδή
πορεία των τιμών του δείκτη Αix μέσα στο 24ωρο. Ελέχθησαν οι επιδράσεις στη
γενικότερη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη μέσα στο 24ωρο (time-interaction) και
συγκρινόμενες με τις κύριες επιδράσεις (main effect), παρουσιάζουν στατιστική
σημαντικότητα ως προς την πρόβλεψη του δείκτη τόσο σε μονοπαραγοντικό όσο και
σε πολυπαραγοντικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν γίνεται ένα πρώτο βήμα για την
ανίχνευση του φυσιολογικού βιορυθμού του δείκτη Αix.
Keywords:
Δείκτης Προσαύξησης Πίεσης, Ανακλώμενα κύματα, Κεντρικές πιέσεις, 24ωρη καταγραφή πίεσης, Αορτική σκληρία
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
53
Number of pages:
87
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

document.pdf
12 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.