Αεροδιακομιδές Ελλάδας

Postgraduate Thesis uoadl:1309865 633 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-11-28
Year:
2014
Author:
Οικονομίδης Ιωάννης
Supervisors info:
Λ. Παπαδημητρίου, Θεόδωρος Ξάνθος, Ν. Ιακωβίδου
Original Title:
Αεροδιακομιδές Ελλάδας
Languages:
Greek
Summary:
Εισαγωγή: Η εκτέλεση αεροδιακομιδών βαρέως πασχόντων ασθενών από όλη την
Ελληνική επικράτεια, αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες του συστήματος υγείας
στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής.
Σκοπός: Η διερεύνηση του ισχύοντος καθεστώτος, του τρόπου εκτέλεσης των
αεροδιακομιδών στην Ελλάδα και στατιστική ανάλυση, ώστε, να εντοπιστούν
προβλήματα και να προταθούν λύσεις βελτίωσης του υπάρχοντος μηχανισμού, με
επιδίωξη η προσπάθεια αυτή να συμβάλει στην αναβάθμιση του τομέα των
αεροδιακομιδών στην Ελλάδα.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκε αναδρομικά το σύνολο των αεροδιακομιδών
που εκτελέστηκαν με μέσα της Π.Α. επ΄ωφελεία του ΕΚΑΒ, από το 2005 έως το 2012.
Τα δεδομένα προέρχονται από το ΓΕΑ/ΚΕΠΙΧ, των οποίων η στατιστική ανάλυση και η
παρουσίαση σε γραφήματα έγινε με την χρήση του προγράμματος Microsoft Excel.
Για την ανάλυση χρονοσειρών και την εποχιακή διόρθωση χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό Demetra+. Οι συσχετίσεις έγιναν με το SPSS.
Αποτελέσματα: Η Π.Α. από το 2005 έως και το 2012, υλοποίησε 8.500
αποστολές αεροδιακομιδών και εκτέλεσε 19.610 ώρες πτήσης (μέσο όρο 2.450 κατ’
έτος) για την αερομεταφορά συνολικά 11.220 ασθενών. Υπερισχύουν τα παθολογικά
και καρδιολογικά περιστατικά, ενώ αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των
ατυχημάτων-τροχαίων τα οποία παρουσιάζουν αύξηση(10%) τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το 6,2% των μεταφορών δεν είχε καμία ιατρική ένδειξη. Η πρακτική της ιατρικής
βεβαίωσης αναγκαιότητας έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών ανά
αεροδιακομιδή από 1.25 το 2005 σε 1.35 το 2012 (p<0,001). Τέλος το κόστος των
αεροδιακομιδών ετησίως είναι της τάξης των 11 εκατομμύριων € (μόνο για τα
πτητικά μέσα).
Συμπεράσματα: Επιχειρείται να απεικονισθεί μια πρόταση ανάπτυξης βάσεων
Ε/Π σ’ όλη την επικράτεια, με κάλυψη ακτίνας δράσης 50 ναυτικά μίλια, ώστε τα
περιστατικά να μεταφέρονται από τον τόπο του συμβάντος σε περιφερειακά
νοσοκομεία και με συγκεκριμένη συχνότητα αλλά και βέλτιστο σχεδιασμό να
εκτελούνται συγκεντρωτικά οι αναγκαίες δευτερογενείς και τριτογενείς
αεροδιακομιδές με αεροπλάνο.
Keywords:
Αεροδιακομιδές, ΕΚΑΒ, Πολεμική Αεροπορία
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
95
Number of pages:
82
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.