Συνεδρίαση XV: 5 Ιουνίου 1963

Proceedings uoadl:168011 600 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XV: 5 Ιουνίου 1963
Time Coverage:
19630605
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Keywords:
Νικ. Ι. Παπαπολίτης, υποψήφιος υφηγητής, προφορική δοκιμασία
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις, ανακοίνωση
Αστικό Δίκαιο, Ε' έδρα, εκλογή καθηγητή
Πανεπιστήμιο Aix en Provence, καθηγητής
Ειδικός Λογαριασμός
Έγκριση δαπανών
Νικ. Μάτσης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Πρόγραμμα διδασκαλίας 1963-1964, έγκριση
Αναγκαστικός Νόμος 851/46, άρθρο 4, εφαρμογή
Πρακτικά, επικύρωση
Γ. Μαριδάκης, τιμητικός τόμος, χορήγηση
Άρειος Πάγος, τιμητικός τόμος, χορήγηση
The digital material of the item is not available.