Συνεδρίαση Δεκάτη: 26 Φεβρουαρίου 1954

Proceedings uoadl:182253 416 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη: 26 Φεβρουαρίου 1954
Time Coverage:
19540226
Other subject categories:
Οικονομικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Καθηγητές, έγγραφα για έγκριση δαπανών
Βοτανικός Κήπος, επιμελητής Ι. Οικονομίδης, προαγωγή
Ομότιμος καθηγητής Δ. Χόνδρος, επιστολή
Φυσική, Α' τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Αστρονομία, υποψήφιος υφηγητής Κ. Μακρής, εισηγητική έκθεση
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, επιμελητής Χρ. Αναλογίδης, ανανέωση θητείας
Κοσμήτορας καθηγητής Χαρ. Διαπούλης, ανακοινώσεις
The digital material of the item is not available.