Τετραευάγγελον

Manuscript uoadl:183308 1050 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Τετραευάγγελον
Century:
ΙΓ΄
Description:
Προτάσσεται των ευαγγελίων η υπόθεση και ο πίνακας των κεφαλαίων.
Additional info:
Γραφή: Ερυθρά επίτιτλα στην αρχή κάθε ευαγγελίου. Έχουν εκπέσει αρκετά φύλλα του χειρογράφου ενώ λείπει όλο το ευαγγέλιο του Ιωάννη.
Material:
Parchment
Dimensions:
0,23x0,155
Number of pages:
φφ. 163
Usher Number:
3
Notes:
Πολλά άσημα και ανορθόγραφα δοκίμια στην ώα απο νεώτερο χέρι.
The digital material of the item is not available.