Του αοιδίμου βασιλέως κυρού Λέοντος του Σοφού. Εξήγησις των ιερών και θείων κανόνων των τε αγίων και σεπτών αποστόλων και των ιερών οικουμενικών συνόδων αλλα κην και τωντοπικών ήτοι μερικών και των λοιπών αγίων πατέρων, πονηθείσα Ιωάννη μοναχώ τω Ζωναρά, το γεγονότι μεγάλω δρουγγαρίω της βίγλης και πρωτοασηκρήτις. Περί Κυρίλλου του τον Νεστόριον καταισχύσαντος και των κατ΄ αυτού ενστάσεων Θεοδωρήτου.

Manuscript uoadl:183309 813 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Του αοιδίμου βασιλέως κυρού Λέοντος του Σοφού.
Εξήγησις των ιερών και θείων κανόνων των τε αγίων και σεπτών αποστόλων και των ιερών οικουμενικών συνόδων αλλα κην και τωντοπικών ήτοι μερικών και των λοιπών αγίων πατέρων, πονηθείσα Ιωάννη μοναχώ τω Ζωναρά, το γεγονότι μεγάλω δρουγγαρίω της βίγλης και πρωτοασηκρήτις.
Περί Κυρίλλου του τον Νεστόριον καταισχύσαντος και των κατ΄ αυτού ενστάσεων Θεοδωρήτου.
Century:
ΙΣΤ΄
Additional info:
Βύρσινη στάχωση, περικαλύπτουσα ξύλινες πινακίδες, με απλά επιτυπώματα. Φθαρμένη η πίσω πλευρά. Υπολείματα σιδήρων στα οποία έδεναν τα θηλυκώματα.
Material:
Paper
Dimensions:
0,31x0,195
Number of pages:
φφ. 424
Usher Number:
4 [9]
Notes:
φ.149v Λεϊμονούλα με τάνθη η καρδιά σου... (άνθη).
The digital material of the item is not available.