Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεμβρίου 1841 υπό του πρώην Πρυτάνεως Κ. Γ. Α. Ράλλη, παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυσιν του Οθωνείου Πανεπιστημείου

Rector Speeches uoadl:184631 1517 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς την 9 Νοεμβρίου 1841 υπό του πρώην Πρυτάνεως Κ. Γ. Α. Ράλλη, παραδίδοντος εις τον διάδοχόν του την διεύθυσιν του Οθωνείου Πανεπιστημείου
Languages of Item:
Greek
French
Time Coverage:
1840-1841
Year of publication:
1842
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Βασιλική Τυπογραφία
Contributors:
Γεώργιος Ράλλης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 2-23
Number of pages:
23

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12