Σύντομος Ομιλία εν τη διαδοχή της πρυτανείας την α’ Οκτωβρίου 1844 υπό Ν. Βάμβα.

Rector Speeches uoadl:184643 1597 Read counter

Original Title:
Σύντομος Ομιλία εν τη διαδοχή της πρυτανείας την α’ Οκτωβρίου 1844 υπό Ν. Βάμβα.
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1844-1845
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Δημόσιο Τυπογραφείο
Contributors:
Νεόφυτος Βάμβας, ομιλητής
Place of publication:
Δεν αναφέρεται
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 1-4
Number of pages:
4

1


2


3