Λόγος περί του συνοικισμού των Αθηνών υπό Θησέως εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την τριακοστήν Νοεμβρίου 1875 υπό Εμμανουήλ Κόκκινου, τακτικού καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1875-76

Rector Speeches uoadl:184737 377 Read counter

Original Title:
Λόγος περί του συνοικισμού των Αθηνών υπό Θησέως εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την τριακοστήν Νοεμβρίου 1875 υπό Εμμανουήλ Κόκκινου, τακτικού καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1875-76
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1875-1876
Year of publication:
1880
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο «Λαού»
Contributors:
Εμμανουήλ Κόκκινος, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-58
Number of pages:
58

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30