Λόγος περί του ιδιάζοντος χαρακτήρος και της αποστολής της Ελληνικής Εκκλησίας αναγνωσθείς τη 26 Νοεμβρίου 1878 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1878-79

Rector Speeches uoadl:184742 311 Read counter

Original Title:
Λόγος περί του ιδιάζοντος χαρακτήρος και της αποστολής της Ελληνικής Εκκλησίας αναγνωσθείς τη 26 Νοεμβρίου 1878 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1878-79
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1878-1879
Year of publication:
1878
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο "Λαού"
Contributors:
Νικόλαος Δαμαλάς, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-22
Number of pages:
22

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12