Λόγος περί των προόδων της Χειρουργίας κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου Θ. Αρεταίου, καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και Χειρουργικής Κλινικής. Τη 14 Οκτωβρίου 1879 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως αυτού

Rector Speeches uoadl:184744 339 Read counter

Original Title:
Λόγος περί των προόδων της Χειρουργίας κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας εκφωνηθείς υπό του Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου Θ. Αρεταίου, καθηγητού της Χειρουργικής Παθολογίας και Χειρουργικής Κλινικής. Τη 14 Οκτωβρίου 1879 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως αυτού
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1879-1880
Year of publication:
1879
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Ν. Σ. Πάσσαρη
Contributors:
Θεόδωρος Αρεταίος, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-38
Number of pages:
38

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20