Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη τριακοστή Νοεμβρίου 1880 υπό Θεοδώρου Αρεταίου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Βασιλείω Λάκωνι, τακτικώ καθηγητή των Μαθηματικών

Rector Speeches uoadl:184745 331 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη τριακοστή Νοεμβρίου 1880 υπό Θεοδώρου Αρεταίου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Βασιλείω Λάκωνι, τακτικώ καθηγητή των Μαθηματικών
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1879-1880
Year of publication:
1881
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελόπουλου
Contributors:
Θεόδωρος Αρεταίος, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 20-23, 235-272, 278-280
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 14-18, 274-277
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 22-26, 46-54, 57-234
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., 23-26, 42-46, 55-56
Φοιτητές, 7-14, 29-41
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 3-7
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-26
Number of pages:
280

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141