Περί των Αρχών της Γεωμετρίας. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών εγκαθισταμένου εις την Πρυτανείαν

Rector Speeches uoadl:184746 348 Read counter

Original Title:
Περί των Αρχών της Γεωμετρίας. Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών εγκαθισταμένου εις την Πρυτανείαν
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1880-1881
Year of publication:
1881
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Αδελφών Περρή
Contributors:
Βασίλειος Λάκων, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-58
Number of pages:
58

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30