Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη ενδεκάτη Ιανουαρίου του έτους 1881 υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Δακασκηνώ, τακτικώ καθηγητή του Γαλλικού Δικαίου

Rector Speeches uoadl:184749 341 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη ενδεκάτη Ιανουαρίου του έτους 1881 υπό Βασιλείου Λάκωνος, τακτικού καθηγητού των Μαθηματικών, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Νικολάω Δακασκηνώ, τακτικώ καθηγητή του Γαλλικού Δικαίου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1880-1881
Year of publication:
1882
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Αδελφών Περρή
Contributors:
Βασίλειος Λάκων, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 211-243, 246-248
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 21-28, 205-210, 244-246
Πρόγραμμα Μαθημάτων, σ. 38-58
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 12-14, 35-36, 72-81, 93-204
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 10-12, 37-38, 82-93
Φοιτητές, σ. 3-4, 8-9, 20-21, 59-71
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 4-8, 30-35
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 28-30
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-28
Number of pages:
248

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125