Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 19 Δεκεμβρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Παναγιώτη Γ. Κυριακώ, τακτικώ καθηγητή της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαιδείας

Rector Speeches uoadl:184755 339 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την 19 Δεκεμβρίου 1882 υπό Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού Παναγιώτη Γ. Κυριακώ, τακτικώ καθηγητή της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαιδείας
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1881-1882
Year of publication:
1884
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο της Ενώσεως
Contributors:
Νικόλαος Δαμασκηνός, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 259-293
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 251-257
Πρόγραμμα Μαθημάτων, σ. 30-50
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 27-28, 66-67, 76-250
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 28-29, 68-75
Φοιτητές, σ. 51-64
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 22-27
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 21-22
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-20
Number of pages:
293

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148