Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την δεκάτην εβδόμην Δεκεμβρίου 1882 υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, τακτικού καθηγητού της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαιδείας την Πρυτανείαν παραλαμβάνοντος παρά του τέως Πρυτάνεως Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου

Rector Speeches uoadl:184764 331 Read counter

Original Title:
Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την δεκάτην εβδόμην Δεκεμβρίου 1882 υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, τακτικού καθηγητού της Γενικής Παθολογίας και Εγκυκλοπαιδείας την Πρυτανείαν παραλαμβάνοντος παρά του τέως Πρυτάνεως Νικολάου Δαμασκηνού, τακτικού καθηγητού του Γαλλικού Δικαίου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1882-1883
Year of publication:
1883
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλάριου
Contributors:
Παναγιώτης Κυριακός, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-20
Number of pages:
20

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11