Τα κατά την τεσσαρακοστήν τέταρτην Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, Πρυτάνεως

Rector Speeches uoadl:184766 456 Read counter

Original Title:
Τα κατά την τεσσαρακοστήν τέταρτην Πρυτανείαν του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό Παναγιώτου Γ. Κυριακού, Πρυτάνεως
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1882-1883
Year of publication:
1884
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλάριου
Contributors:
Παναγιώτης Κυριακός, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 33-35, 277-321
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 21-23, 31-32, 322-323
Πρόγραμμα Μαθημάτων, σ. 49-59
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 25, σ. 79-88, σ. 97-232
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 29-30, 47-48, 89-93
Φοιτητές, σ. 3-6, 19-21, 62-78, 95
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 6-19, 40-45
Αρχές Πανεπιστημίο, σ. 35-40
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 1-36
Number of pages:
321

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164