Συνεδρίαση ΙΗ΄: 18 Μαρτίου 1908

Proceedings uoadl:2455 377 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΗ΄: 18 Μαρτίου 1908
Time Coverage:
19080318
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Προσωπικό
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Keywords:
Σουλήνειο κληροδότημα
Δημήτριος Μαυροκορδάτος
Δ. Μαγκουρέας
Καλυβόπουλος
Μπαλτατζή, κληροδότημα

1


2


3


4


5


6


7