Κρίσις Μαυρογιάννειου Αγωνίσματος υπό κ. Μέρμηγκα, τακτικού καθηγητού της Ιατρικής σχολής, εν Αθήναις 1929

Archival Edition uoadl:2881284 478 Read counter

Original Title:
Κρίσις Μαυρογιάννειου Αγωνίσματος υπό κ. Μέρμηγκα, τακτικού καθηγητού της Ιατρικής σχολής, εν Αθήναις 1929
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1928-1929
Year of publication:
1929
Publisher:
National and Kapodistrian University of Athens
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Εν Αθήναις
Number of pages:
16

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16