Τι μαθαίνει ένα παιδί στη Θρησκευτική Εκπαίδευση στο σχολείο; / What does a child learn in Religious Education at school?

Scientific publication - Journal Article uoadl:2941008 17 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Τι μαθαίνει ένα παιδί στη Θρησκευτική Εκπαίδευση στο σχολείο; / What does a child learn in Religious Education at school?
Languages of Item:
English
Abstract:
Η εκπαίδευση είναι εκπαίδευση στην αλλαγή.στην αλλαγή. Είναι καλύτερα δραστηριότητα που οδηγεί σε δραστηριότητα. Αυτή είναι η αλλαγή. Και το ερώτημα είναι αν στη ΘΕ η μαθησιακή διαδικασία σκοπεύει στην αλλαγή της πίστης του ανθρώπου στον Θεό, όταν αυτή υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι αν αυτή υπάρχει, τότε η αλλαγή, που επιδιώκεται στην Εκπαίδευση, θα επιφέρει καλύτερη γνώση αυτής της πίστης. Αν δεν υπάρχει αυτή η πίστη, φαίνεται ότι η θρησκευτική γνώση λειτουργεί περισσότερο ως χρήσιμη/ωφέλιμη γνώση για τη γνωριμία με τους άλλους και το θρησκευτικό φαινόμενο, με αυτούς που πιστεύουν και τον ρόλο της θρησκείας στη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Education is education in change. Better an activity that leads to activity. This is the change and leads to the question as to whether in R.E. the learning process aims at a change in human faith in God when it exists. It is assumed that if it exists, then the change sought in Education will bring a better knowledge of this faith. If there is no such faith, it seems that religious knowledge functions more as useful / beneficial knowledge for knowing the others and the religious phenomenon, as well as those who believe and the role of religion in these people’s lives.
Publication year:
2019
Authors:
Marios Koukounaras Liagkis
Journal:
Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση / Greek Journal of Religious Education
Publisher:
KAIROS - Greek Theological Association for the improvement of the Religious Education
Volume:
2
Number:
1
Pages:
9-16
Main subject category:
Education - Sport science
DOI:
https://doi.org/10.30457/30420191
47 2019 What does a child learn in Religious Education at school.pdf (220 KB) Open in new window