Σκέψεις περί του αντικειμένου της ανακοπής κατά της δηλώσεως του τρίτου επί κατασχέσεως εις χείρας του

Paper in Honorific Edition uoadl:3331326 51 Read counter

Original Title:
Σκέψεις περί του αντικειμένου της ανακοπής κατά της δηλώσεως του τρίτου επί κατασχέσεως εις χείρας του
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δημητρίου, Δημήτριος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
113-119
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.