Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από διακινδύνευση

Paper in Honorific Edition uoadl:3364806 71 Read counter

Original Title:
Η αστική ευθύνη του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από διακινδύνευση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Moustakas, Meletios
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
[71]-87
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.