Η αβαρία στο μεταβυζαντινό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:3389316 9 Read counter

Original Title:
Η αβαρία στο μεταβυζαντινό δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ροδολάκης, Γιώργος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Byzantine and Post-Byzantine Law
History of Law
Pages (from-to):
815-837
Notes:
Includes bibliographical references
Summary in English: p. 837
The digital material of the item is not available.