Οι ειδικοί λογαριασμοί και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Paper in Honorific Edition uoadl:3400053 27 Read counter

Original Title:
Οι ειδικοί λογαριασμοί και το Ελεγκτικό Συνέδριο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kourtis, Georgios I.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Public Administration
Other subject categories:
Οικονομικά
Διοικητικά
Pages (from-to):
[417]-427
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.