Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη και Δεκάτη Πέμπτη: 9 Ιουνίου 1950

Proceedings uoadl:56786 594 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη και Δεκάτη Πέμπτη: 9 Ιουνίου 1950
Time Coverage:
19500609
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Keywords:
Εργαστήριο Μηχανολογίας, βοηθός Ιφιγένεια Βουρβίδου, προαγωγή
Νέος Προϋπολογισμός χρήση 1950-1951
Ειδικός Λογαριασμός Σχολής
Αριστείδης Απατζίδης, Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Αυτονόμους Σοβιετικής Δημοκρατίας της Απχαζίας, ισοτιμία
Γεώργιος Οικονόμου, διδακτορική διατριβή, υποβολή
Παύλος Σακελλαρίδης, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία
Βασιλείου, υποψήφιος
Κοσμήτορας 1950-1951 Μ. Μητσόπουλος, εκλογή
The digital material of the item is not available.