Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:58956 872 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
1.3
Extent:
1 σελίδα
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση, το περιεχόμενο του φακέλου έχει αντιστοιχηθεί σε άλλες συναφείς ειδικές συλλογές
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές

1