Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59612 923 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
8.3
Extent:
1 σελίδα
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
επιστημονικαί, συλλογαί

1