Ακαδημαϊκό έτος 1933-1934

Folder uoadl:69377 1590 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1933-1934
Time Coverage:
1933-1934
Usher Number:
Φάκελοι: 179, 200, 126, 207, 235, 263, 342, 380, 381, 189, 492, 493, 494, 495, 250, 242, 240, 185, 254, 162, 284, 551, 541, 555, 560, 574, 575, 600, 622, 627, 634, 656, 682, 683, 684, 685, 686, 677

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:69392
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:69396
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

3. Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:69399
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

4. Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ. , Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις

Subfolder uoadl:69402
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Συγκλήτου για ίδρυση εργαστηρίων, κλινικών καθώς και παρασημοφορήσεις

5. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:69407
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

6. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων

Subfolder uoadl:69410
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων 

7. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 342.1)

Subfolder uoadl:69415
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

8. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 380.2)

Subfolder uoadl:69416
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

9. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:69417
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

10. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 492.1)

Subfolder uoadl:69418
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

11. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών (υποφάκελος 250.1)

Subfolder uoadl:69419
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

12. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Subfolder uoadl:69420
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

13. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Subfolder uoadl:69421
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

14. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:69422
Unit:
Historical Archive

15. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:69428
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

16. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 162.1)

Subfolder uoadl:69429
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

17. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 284.1)

Subfolder uoadl:69431
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

18. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων (υποφάκελος 551.3)

Subfolder uoadl:123425
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με μισθώσεις – εισπράξεις και επιτάξεις ακινήτων του πανεπιστημίου

19. Εκτελέσεις Έργων επί Ακινήτων - Επισκευές και Δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Subfolder uoadl:124505
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις για εκτελέσεις έργων, επισκευές και δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

20. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Subfolder uoadl:124561
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με πωλήσεις ακινήτων και απαλλοτριώσεις κτημάτων