Ακαδημαϊκό έτος 1934-1935

Folder uoadl:69432 1382 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1934-1935
Time Coverage:
1934-1935
Usher Number:
Φάκελοι: 192, 179, 142, 201, 127, 207, 185, 235, 263, 342, 343, 382, 383, 496, 497, 498, 499, 250, 240, 254, 163, 284, 285, 189, 551, 541, 555, 560, 575, 600, 622, 627, 634, 650, 657, 682, 683, 684, 685, 686, 677

Φίλτρο

 

1. Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:69433
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

2. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:69434
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

3. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:69435
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

4. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:69436
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

5. Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού (υποφάκελος 127.1)

Subfolder uoadl:69437
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

6. Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ. , Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις

Subfolder uoadl:69438
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Συγκλήτου για ίδρυση εργαστηρίων, κλινικών καθώς και παρασημοφορήσεις

7. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:69439
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

8. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:69440
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

9. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων

Subfolder uoadl:69441
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων 

10. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 342.5)

Subfolder uoadl:69442
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

11. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 382.1)

Subfolder uoadl:69443
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

12. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών (υποφάκελος 250.3)

Subfolder uoadl:69445
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

13. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Subfolder uoadl:69446
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

14. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:69447
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

15. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 163.1)

Subfolder uoadl:69448
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

16. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 284.3)

Subfolder uoadl:69449
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

17. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:69450
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

18. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Subfolder uoadl:123427
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με μισθώσεις – εισπράξεις και επιτάξεις ακινήτων του πανεπιστημίου

19. Εκτελέσεις Έργων επί Ακινήτων - Επισκευές και Δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Subfolder uoadl:124506
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις για εκτελέσεις έργων, επισκευές και δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

20. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Subfolder uoadl:124562
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με πωλήσεις ακινήτων και απαλλοτριώσεις κτημάτων