Ακαδημαϊκό έτος 1929-1930

Folder uoadl:69485 1451 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1929-1930
Time Coverage:
1929-1930
Usher Number:
Φάκελοι: 141, 200, 125, 204, 205, 184, 234, 262, 337, 376, 189, 476, 477, 478, 479, 480, 248, 239, 254, 158, 281, 244, 550, 557, 648, 555, 568, 569, 599, 621, 627, 633, 649, 656, 677, 682, 683, 684, 685, 686

Φίλτρο

 

1. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:69486
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

2. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:69487
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

3. Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:69488
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

4. Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ., Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις (υποφάκελος 204.5)

Subfolder uoadl:69489
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Συγκλήτου για ίδρυση εργαστηρίων, κλινικών καθώς και παρασημοφορήσεις

5. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:69490
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

6. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:69491
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

7. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων

Subfolder uoadl:69492
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων 

8. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 337.1)

Subfolder uoadl:69493
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

9. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 376.4)

Subfolder uoadl:69494
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

10. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:69495
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

11. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 476.1)

Subfolder uoadl:69496
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

12. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Subfolder uoadl:69497
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

13. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Subfolder uoadl:69498
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

14. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:69499
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

15. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 158.2)

Subfolder uoadl:69500
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

16. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 281.2)

Subfolder uoadl:69501
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

17. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Subfolder uoadl:69502
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με εκτελωνισμούς, άδειες και ατέλειες εισαγωγής οργάνων, βιβλίων κ.λπ.

18. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Subfolder uoadl:123419
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με μισθώσεις – εισπράξεις και επιτάξεις ακινήτων του πανεπιστημίου

19. Τράπεζες

Subfolder uoadl:124278
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με θέματα τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλίσεων, δαπανών κ.ά

20. Εκτελέσεις Έργων επί Ακινήτων - Επισκευές και Δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υποφάκελος 648.2)

Subfolder uoadl:124501
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις για εκτελέσεις έργων, επισκευές και δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως