Ακαδημαϊκό έτος 1940-1941

Folder uoadl:69504 1626 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1940-1941
Time Coverage:
1940-1941
Usher Number:
Φάκελοι: 194, 180, 201, 208, 185, 237, 264, 349, 388, 389, 521, 522, 252, 242, 241, 254, 167, 290, 244, 552, 544, 556, 583, 634, 652, 658, 682, 683, 684, 685, 686, 678

Φίλτρο

 

1. Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:69505
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

2. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:69509
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

3. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:69510
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

4. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων

Subfolder uoadl:69511
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων

5. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό [349.1]

Subfolder uoadl:69512
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων, της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

6. Κλινικές - Νοσοκομεία

Subfolder uoadl:69513
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

7. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.) [521.1]

Subfolder uoadl:69514
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

8. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Subfolder uoadl:69515
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

9. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Subfolder uoadl:69516
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

10. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Subfolder uoadl:69517
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

11. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:69518
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά.)

12. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:69519
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

13. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου) [290.1]

Subfolder uoadl:69520
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

14. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Subfolder uoadl:69521
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με εκτελωνισμούς, άδειες και ατέλειες εισαγωγής οργάνων, βιβλίων κ.λπ.

15. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Subfolder uoadl:123453
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με μισθώσεις – εισπράξεις και επιτάξεις ακινήτων του πανεπιστημίου

16. Εκτελέσεις Έργων επί Ακινήτων - Επισκευές και Δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Subfolder uoadl:124512
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις για εκτελέσεις έργων, επισκευές και δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

17. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Subfolder uoadl:124568
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με πωλήσεις ακινήτων και απαλλοτριώσεις κτημάτων

18. Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης) [583.1]

Subfolder uoadl:124736
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς για υλικοτεχνική υποδομή και άλλες δαπάνες

19. Εγκαταστάσεις (Φωταερίου - Θερμάνσεις)

Subfolder uoadl:126239
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση θέρμανσης στους χώρους του πανεπιστημίου

20. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια) [652.1]

Subfolder uoadl:126485
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη μισθοδοσία καθηγητών και υπαλλήλων και άλλα σχετικά αιτήματα