Ακαδημαϊκό έτος 1939-1940

Folder uoadl:70115 1498 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1939-1940
Time Coverage:
1939-1940
Usher Number:
Φάκελοι: 185, 237, 224, 264, 347, 348, 387, 388, 189, 516, 517, 518, 520, 252, 242, 241, 254, 167, 289, 244, 243, 552, 544, 556, 658, 682, 683, 684, 685, 686, 677

Φίλτρο

 

1. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:70116
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

2. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:70117
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

3. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:70118
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

4. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων

Subfolder uoadl:70120
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων 

5. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό [347.4]

Subfolder uoadl:70122
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

6. Κλινικές - Νοσοκομεία [387.3]

Subfolder uoadl:70126
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά.)

7. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:70128
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

8. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.) [516.1]

Subfolder uoadl:70131
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

9. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Subfolder uoadl:70133
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

10. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Subfolder uoadl:70135
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

11. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων) [241.1]

Subfolder uoadl:70136
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

12. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:70137
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

13. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:70138
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

14. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου) [289.1]

Subfolder uoadl:70139
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

15. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Subfolder uoadl:70140
Unit:
Historical Archive

19. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Subfolder uoadl:124567
Unit:
Historical Archive

20. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Subfolder uoadl:126516
Unit:
Historical Archive