Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1868-1869 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1868-1869 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:72144 1747 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1868-1869 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1868-1869 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1868-1869
Year of publication:
1868
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
18
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1869-70, 1870-71, 1871-72 και 1872-73

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10