Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1874-1875 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1874-1875 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:72480 1133 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1874-1875 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1874-1875 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1874-1875
Year of publication:
1874
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Εθνικό τυπογραφείο
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
16
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1875-76, 1876-77, 1877-78,1878-79, 1879-80, 1880-81, 1881-82, 1882-83, 1883-84, 1884-85.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10