Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1993, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Νέοι δρόμοι πληροφόρησης.

Conference Proceedings uoadl:1001816 1206 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1993, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Νέοι δρόμοι πληροφόρησης.
Year of publication:
1994
Bib number:
183494
Usher Number:
020.9495 ΠΣΕΒ1993 ν 1994