Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών Επιστημών: μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου

Honorific Edition uoadl:1002502 1279 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών Επιστημών: μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου
Honored person or collectivity:
Bizoukides, C.
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Editor:
Michaelides - Nouaros, Georges
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Year of publication:
1963
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
775
Bib number:
202169
Usher Number:
34(082.2) ΒΙΖ

Φίλτρο

 

21. Τα εγκλήματα κατά των ηθών εις το αρχαίον ελληνικόν και ιδία εις το Αττικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1012828
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καρανίκας, Δημήτριος Ι.
Main subject category:
Greek Ancient Law

22. Έκτασις προβολής της κατά το άρθρον 1543 Αστικού Κώδικος ενστάσεως και εννοίας του ακολάστου βίου της εξωγάμου μητρός εις το ελληνικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1012832
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vavouskos, Constantin
Main subject category:
Family Law

23. Ζητήματα εκ του ανισχύρου των αντισυνταγματικών νόμων

Paper in Honorific Edition uoadl:1012838
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Manessis, A.
Main subject category:
Constitutional Law

24. Byzance, État moderne

Paper in Honorific Edition uoadl:1012843
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κασσιμάτης , Γρηγόρης
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

25. Η υιοθεσία κατά το δίκαιον του μετά την Άλωσιν Ελληνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1012853
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βαλάσσης, Γεώργιος Μ.
Main subject category:
Family Law

26. Strange monetary phenomena in Greece

Paper in Honorific Edition uoadl:1012858
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δαμασκηνίδης, Αντώνιος Ν.
Main subject category:
Economic Law

27. Συγκριτικόν δίκαιον και ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον: προβλήματα μεθοδολογικής αλληλεξαρτήσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1012867
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Evrigenis, D.
Main subject category:
Comparative law

28. Εκκλησία και δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1012872
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Main subject category:
Ecclesiastical Law