Εναρμόνισις του δικαίου των εταιρειών εντός της Ε.Ο.Κ. Αι οδηγίαι (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Directives) του συμβουλίου Ε.Κ - Συγκριτική μελέτη τούτων προς την περί εταιρειών Ελληνικήν Νομοθεσίαν - Υφιστάμεναι συγκρούσεις - Κενά

Paper in Honorific Edition uoadl:1004151 484 Read counter

Original Title:
Εναρμόνισις του δικαίου των εταιρειών εντός της Ε.Ο.Κ. Αι οδηγίαι (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV Directives) του συμβουλίου Ε.Κ - Συγκριτική μελέτη τούτων προς την περί εταιρειών Ελληνικήν Νομοθεσίαν - Υφιστάμεναι συγκρούσεις - Κενά
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μιζάκης, Ιωάννης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Other subject categories:
Comparative law
Commercial Law
Pages (from-to):
563-584
The digital material of the item is not available.