Περί της κατά το άρθρον 49 του νόμου 5325 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν αναγωγής προς απόδοσιν

Paper in Honorific Edition uoadl:1007064 456 Read counter

Original Title:
Περί της κατά το άρθρον 49 του νόμου 5325 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν αναγωγής προς απόδοσιν
Languages of Item:
Greek
Creator:
Gogos, D.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Economic Law
Pages (from-to):
49-64
The digital material of the item is not available.