Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος. Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας

Honorific Edition uoadl:1002482 2169 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος. Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας
Languages of Item:
Greek
Editor:
Rammos, Georgios Th.
Fragistas, Char. N.
Year of publication:
1939
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
485
Bib number:
410521
Usher Number:
34(082.2) ΖηλΑ τ 1939

Φίλτρο

 

1. Η στείρωσις και ο ευνουχισμός προς καταπολέμησιν των εγκλημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007060
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

2. Δικαστική δικαιοδοσία μοναστηριακών αρχών Αγίου Όρους, οριακαί διαφοραί

Paper in Honorific Edition uoadl:1007062
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γιούπης, Ιωάννης
Main subject category:
Ecclesiastical Law

3. Περί της κατά το άρθρον 49 του νόμου 5325 περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν αναγωγής προς απόδοσιν

Paper in Honorific Edition uoadl:1007064
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Gogos, D.
Main subject category:
Economic Law

4. Περί των χρεών του δημοσίου των υποκειμένων εις την βραχυπρόθεσμον πενταετή παραγραφήν του άρθρου 69 του λογιστικού νόμου και περί της έννοιας αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1007065
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Main subject category:
Administrative Law

5. Η νομική φύσις της ασφαλιστηριακής αξιώσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1007067
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δυοβουνιώτης , Κωνσταντίνος Ι.
Main subject category:
Insurance Law

6. Οι αντιφατικοί ισχυρισμοί κατά την πολιτικήν δικονομίαν

Paper in Honorific Edition uoadl:1007069
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Θεοφίλου, Αριστείδης
Main subject category:
Civil Procedure

7. Η μεταρρύθμισις του αστικού δικαίου και η κατά του εγκλήματος πολιτική

Paper in Honorific Edition uoadl:1007072
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Karanikas, Demetrios I.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

8. Περί της νομικής φύσεως της φορολογικής υποχρεώσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1007074
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κοφινάς , Γεώργιος Ν.
Main subject category:
Tax Law

9. Δογματικαί και νομοθετικαί απόψεις περί του μουκίειου τεκμηρίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007075
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κουσουλάκος , Γεώργιος Π.
Main subject category:
Family Law

10. Τινά περί του χρόνου εν τω διοικητικώ δικαίω

Paper in Honorific Edition uoadl:1007076
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kyriakopoulos, El.
Main subject category:
Administrative Law

11. Ενεχύρασις απαιτήσεως και εκχώρησις. Pignoris causa

Paper in Honorific Edition uoadl:1007078
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Balis, G.
Main subject category:
Roman Law

12. Η εκ μεταμέλεια ανάκλησις της μεταξύ συζύγων αιτία θανάτου δωρεάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1007079
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Maridakis, Georgios S.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

13. Η έννοια της μικτής δωρεάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1007083
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαμήτρου, Δημ. Φ.
Main subject category:
Real Property Law

14. Η αγορά ελπίδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1007085
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπανικολάου, Παναγιώτης Γ.
Main subject category:
Real Property Law

15. Αι οργανικαί σχέσεις της διοικητικής ιεραρχίας και αι συναφείς προς αυτάς αρμοδιότητες

Paper in Honorific Edition uoadl:1007087
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papachatzis, G.
Main subject category:
Administrative Law

16. Η νομική φύσις του πλοιάρχου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007089
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πασσιάς , Ιωάννης , Π.
Main subject category:
Labour Law

17. Περί Σιμωνίας κατά το δίκαιον της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007091
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ράλλης , Κωνσταντίνος Μ.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

18. Ο έλεγχος του ακυρωτικού επί εκτιμήσεως των διαδικαστικών εγγράφων κατά την νομολογίαν του Αρείου Πάγου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007092
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Civil Procedure

19. Τα ένδικα μέσα κατά των διαιτητικών αποφάσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1007095
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σακελλαριάδης , Σπήλιος Χ.
Main subject category:
Civil Procedure

20. Υποχρέωσις του ληξιάρχου καταχωρήσεως εις τα ληξιαρχικά βιβλία γάμου ελλήνος πολίτου τελεσθέντος εν τη αλλοδαπή έστω και άνευ ιερολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007098
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σεφεριάδης , Στυλιανός Π.
Main subject category:
Private international law