Αι οργανικαί σχέσεις της διοικητικής ιεραρχίας και αι συναφείς προς αυτάς αρμοδιότητες

Paper in Honorific Edition uoadl:1007087 359 Read counter

Original Title:
Αι οργανικαί σχέσεις της διοικητικής ιεραρχίας και αι συναφείς προς αυτάς αρμοδιότητες
Languages of Item:
Greek
Creator:
Papachatzis, G.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
251-270
The digital material of the item is not available.