Ρινόρροιαι και ωτόρροιαι Ε.Ν.Υ. μετατραυματικαί και μετεγχειρητικαί: (εκ συριγγίων του υπαραχνοειδούς χώρου του εγκεφάλου)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007537 559 Read counter

Original Title:
Ρινόρροιαι και ωτόρροιαι Ε.Ν.Υ. μετατραυματικαί και μετεγχειρητικαί: (εκ συριγγίων του υπαραχνοειδούς χώρου του εγκεφάλου)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ταπτάς, Ιωάννης
Ανδρεάδης, Αλέξανδρος
Κορδιολής, Νικόλαος
Kyriakopoulos, K. G.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Otorhinolaryngologic diseases
Pages (from-to):
91-100
The digital material of the item is not available.